PharmDr. Lenka Bukviarová-WEB zdravej rodiny, so sídlom Kozárovce 175, 935 22, IČO: 53369653, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 v spojení s § 66b ods. 2 písm. a) podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 2 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

IČO: 53369653

DIČ: 1121088232

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24.

Kontakt:

PharmDr.  LENKA BUKVIAROVÁ

sociálne siete: Facebook Messenger

e-mail: info@webzdravejrodiny.sk

telefónny kontakt: +421 915 500 753

Bankové spojenie:

IBAN: SK2875000000004026791291

SWIFT/BIC: CEKOSKBX